Menu Close

WARMTETAFEL

Wij hebben de Warmtetafel ondersteund bij het bereiken van consensus over een strategische positionering van de energietransitie in Nederland. In dit politiek bestuurlijk overleg werkten overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven samen. De uitkomst van onze inzet was een duidelijk afgebakende positionering met voor iedere stakeholder een duidelijke kernboodschap.
Uitdaging

In een versplintert politiek landschap, waarin klimaatsceptici zeer bepalend waren voor de opvattingen over verduurzaming, moest er worden gezocht naar een positionering van de aardgastransitie. Gezien het tijdspad van ruim 30 jaar diende deze positionering wendbaar genoeg te zijn om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Daarbij diende meer dan tien stakeholders de positionering te onderschrijven.

Inzichten
  • Decennialang werd duurzaamheid gekoppeld aan de negatieve gevolgen van niks doen. Onderzoek wees uit dat een negatieve framing goed werkt om bewustzijn te creëren maar dat een positieve framing aanzet tot meer actie.
  • Een positionering die inhaakt op bestaande kenmerken van de Nederlandse identiteit behoeft minder uitleg en zal gevoelsmatig beter aansluiten.
Aanpak

In een aantal bijeenkomsten is er met de voornaamste stakeholders gewerkt aan een positionering en framing van de aardgastransitie. De uitkomsten zijn opgetekend in een presentatie, deze is vervolgens bij een rondgang langs overige stakeholders verder aangescherpt.

Resultaat

Een duidelijke positionering en framing van de aardgastransitie. Per stakeholder is aan de hand hiervan vervolgens een kernboodschap geformuleerd. De positionering en de kernboodschappen vormen de basis voor de verdere communicatie van iedere stakeholder. De kern van de positionering was dat de aardgastransitie kansen biedt voor Nederland. Niet alleen op het gebied van het klimaat en het milieu maar juist ook voor innovatie, de (lokale) economie, internationale betrekkingen en de sociale cohesie.

In het kort
  • Positionering van de aardgastransitie
  • Rolverdeling bij de communicatie
  • Kernboodschap per stakeholder
Wie, wat, waar

Opdrachtgever: De Warmtetafel
Organisatie: Politiek bestuurlijk overleg
Stakeholders: o.a. Economische zaken, Binnenlandse Zaken, Woonbond, Gemeente Amtsterdam, Gemeente Utrecht, Woonbron, Eneco, Nuon Warmte, Netbeheer Nederland, VNG
Product: Positionering en framing van de aardgastransitie met een aantal kernboodschappen per stakeholder